Chicago, Illinois - 2015
Chicago, Illinois - 2015
Detroit, Michigan - 2009
Detroit, Michigan - 2009
Detroit, Michigan - 2015
Detroit, Michigan - 2015
Seattle, Washington - 2009
Seattle, Washington - 2009
Seattle, Washington - 2009
Seattle, Washington - 2009
Seattle, Washington - 2008
Seattle, Washington - 2008
New York - 2009
New York - 2009
Grass Range, Montana - 2015
Grass Range, Montana - 2015
Hosea, Californie - 2017
Hosea, Californie - 2017
Midwest, Whyoming - 2015
Midwest, Whyoming - 2015
Sturgis, South Dakota - 2015
Sturgis, South Dakota - 2015
Bisbee, Arizona - 2017
Bisbee, Arizona - 2017
Greybull, Whyoming - 2015
Greybull, Whyoming - 2015
Baker, Nevada - 2017
Baker, Nevada - 2017
Wright, Wyoming - 2015
Wright, Wyoming - 2015